Sakaiminato City-Japan

  • Japanese
  • English
  • Taiwanese
  • Chinese
  • Korean
  • Russian

The city of fish and Kitaro Sakaiminato Guide for Sightseeing

Collection of Conversations

English Japanese Language Hamaben
(Dialects of Sakaiminao)
Hello. How are you? Kon ni chi wa Doge na kaina
You Anata kanta
I, We Watashi, Watashi Tachi Uchi, Ucchar
What is your name? Ona mae wa Kanta Nante Dakai?
A little Sukoshi Chokko shi
Excuse me Shitsurei shimasu Chotto edakai na
How much is this? Korewa ikura desuka Kohwa nanbo kaine
Please give me one of these Koreo hitotsu kudasai Koh o hitotsu gossai
Thank you. Arigato Dan dan
Do you like to eat crab? Anata kani tabemasu ka Kanta gahma kuka ya
Wow! Wow Ai kyo
It's wonderful. Sore wa sugoi Abakan
How have you been? Choshi wa dou Doge na
Good-bye Sayonara Inu ken na
Let's take a rest for a little while. Chotto kyukei shimasho Chokkoshi tabaco shoiya
How are you? Genki desuka Mame na kaya
What is this? Korewa nan desuka Kohwa nanda kaina
Do you know _____? _____o shitte imasuka _____o shiccho kaya
May I ask you a favor? Onegai shimasu Tanomu ken
Where is _____? _____wa doko desuka _____wa doga shite ikuda
It's very cold today. Kyowa totemo samui Kyowa jankoto shimina
It's delicious. Oishii Mai mon

Calling for Information
Commerce and Tourism Section, Industry Dept., Sakaiminato City
tsusyokanko@city.sakaiminato.lg.jp